Voorstel uniformering kwetsbaarheid winning en bepalen beschermingszones

De volgende secties tonen een stappenplan voor “bepalen kwetsbaarheid winning en bepalen beschermingszones". Hierbij is enerzijds de relatie tussen reistijdbepaling en responsecurve uitgewerkt naar type beschermingszone en anderzijds is per type winning concreet gemaakt op welke uniforme wijze de zones berekend kunnen worden. Bij de uitwerking zijn de volgende aandachtspunten in ogenschouw genomen:

   • Er is een grote differentiatie in toepassingen van beschermingszones in Nederland als gevolg van maatwerk per provincie;

   • Aanpassingen aan zones hebben de nodige maatschappelijke impact. Daarom is voorliggend voorstel een leidraad (landelijk afgestemd) om toe te passen wanneer de zones opnieuw tegen het licht worden gehouden;

   • Het herberekenen van reistijdzoneringen kan zinvol zijn om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de bescherming;

   • Bij het herberekenen van reistijdzoneringen is het van belang rekening te houden met de onzekerheid van modelberekeningen;

   • Het is van belang dat elke provincie maatwerk kan blijven leveren, maar wel via een landelijk uniforme aanpak;

   • Het is van belang dat er bij herberekeningen aandacht is voor de bijdrage van oppervlaktewater in de totale hoeveelheid onttrokken water gelet op de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de waterkwaliteit;

   • Het is van belang dat er bij herberekeningen aandacht is voor de potentiële risico’s voor de winning als gevolg van bedreigingen vanuit de diepte (in relatie tot bodemenergie).