Achtergrond

De huidige praktijk van grondwaterbescherming kent voor wat betreft de ‘ruimtelijke begrenzing’ een gedifferentieerde aanpak, waarbij onderscheid wordt gemaakt in onder andere een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een boringsvrije

Afwegingen bepalen beschermingszones en indeling kwetsbaarheid

Een indeling van winningen naar een typering van winning op basis van de geohydrologie (oeverwater, freatisch, semi-gespannen, gespannen) lijkt de juiste ingang en het juiste schaalniveau te zijn om te komen tot meer landelijke uniformering.

Hydrologische kwetsbaarheid

Hoe groter de kans is dat verontreinigingen vanaf maaiveld kunnen doordringen tot in de winputten, des te kwetsbaarder is een winning.

Hydrochemische kwetsbaarheid

Een verdere verfijning van kwetsbaarheid is mogelijk door ook rekening te houden met hydrochemische kwetsbaarheid, waarbij de samenstelling van bodem en ondergrond wordt betrokken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in bodem en ondergrond.

Voorstel uniformering kwetsbaarheid winning en bepalen beschermingszones

De volgende secties tonen een stappenplan voor “bepalen kwetsbaarheid winning en bepalen beschermingszones".

Stap 1: Verificatie huidige beschermingszones en kwetsbaarheid

De geohydrologische opbouw in samenhang met de filterstelling van de winputten geeft een beeld van de hydrologische kwetsbaarheid van de onttrekking.

Stap 2: Bepaal hydrologische kwetsbaarheid

Bepaal aan de hand van stroombaanberekeningen (voorwaarts berekend en startend vanaf de grondwaterstand) de reistijdverdeling van het onttrokken water (responscurve).

Stap 3: Bepaal afhankelijk van de hydrologische kwetsbaarheid de relevante beschermingszones

Bepaal afhankelijk van de hydrologische kwetsbaarheid de relevante beschermingszones voor de winning op basis van onderstaande tabel. Uitgangspunt hierbij is de vergunde of toekomstige onttrekkingshoeveelheid en puttenconfiguratie.

Stap 4: Bepaal hydrochemische kwetsbaarheid

Op basis van de stroombaan- en reistijdverdeling uit stap 2 is te bepalen of binnen het intrekgebied van de winning gebieden aanwezig zijn die op basis van de hydrochemische kwetsbaarheid zeer kwetsbaar zijn voor uitspoeling van verontreinigende

Stap 5: Bepaal het aandeel oppervlaktewater in de totale hoeveelheid onttrokken water

Wanneer het aandeel oppervlaktewater of de kwaliteit zodanig is dat dit bepalend is of kan worden voor het aantreffen van verontreinigingen in het onttrokken water boven signaleringswaarden wordt aanbevolen om de herkomst en gehaltes van

Toon meer resultaten