Algemeen: overzicht status en beleid ASV’s

Status ASV per provincie

Provincies zijn bezig, vaak in co-creatie met de drinkwaterbedrijven, om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) aan te wijzen voor de toekomstige veiligstelling van de drinkwatervoorziening. De stand van zaken met betrekking tot de aanwijzing van ASV’s verschilt per provincie (zie kader).

Beleidsmatig

We zien regionale verschillen in de uitwerking van het provinciaal beleid voor grondwaterbescherming van bestaande winningen. Sommige provincies wijzen heel concreet kleine gebieden aan als een toekomstig grondwaterbeschermingsgebied, terwijl andere provincies een groter zoekgebied aanwijzen (soms wel 1/3 deel van de provincie). Ook in de aanwijzing van gebieden zijn verschillen te noemen per provincie. Sommige ASV’s worden gekoppeld aan een bestaande winning, maar ook worden er ASV’s voorzien op nieuwe locaties zonder nog enige vorm van infrastructuur. De status van deze gebieden verschilt.

In Flevoland, Limburg en Overijssel zijn het milieubeschermingsgebieden, namelijk boringsvrije zones. In Utrecht, Groningen en Drenthe zijn strategische grondwatervoorraden opgenomen in provinciale omgevings- of waterplannen. De ruimtelijke bescherming van deze gebieden is minder streng dan van bijvoorbeeld milieubeschermingsgebieden die worden beschermd op basis van een milieuverordening. In Utrecht worden de strategische grondwatervoorraden (met onderscheid in kwetsbaar en matig kwetsbaar) beschermd met instructieregels voor gemeenten. In de Omgevingsvisie is een tweetal gebieden opgenomen als zoekgebied, die zijn daarmee ‘beleidsmatig beschermd’. Een adaptieve aanpak voor de bescherming wordt momenteel verder uitgewerkt.

In Noord-Holland loopt de aanwijzing ASV's mee in de omgevingsverordening voor dit jaar. Deze aanwijzing is afgestemd met de drinkwaterbedrijven. Insteek is dat de ASV's dezelfde bescherming krijgen als andere grondwaterbeschermingsgebieden. In Zuid-Holland zijn de ASV's gedurende het voorjaar 2020 in procedure gegaan met de rest van de verordening. De bescherming is daarin geregeld middels bescherming verbodzone diepe boringen. Eind 2020 is vaststelling van de Omgevingsverordening gepland voor het Drinkwaterdeel, de rest komt later, gelijk met implementatie Omgevingswet.