Achtergrond

De bijdrage van infiltrerend oppervlaktewater aan een grondwaterwinning kan van grote invloed zijn op de waterkwaliteit. In de praktijk kunnen verschillende situaties voorkomen waarbij infiltratie van (verontreinigd) oppervlaktewater (onder andere resten van gewasbeschermingsmiddelen, industriële stoffen, medicijnresten) een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van grondwater dat is bestemd voor drinkwaterproductie:

  • Infiltratie van rivierwater bij oevergrondwaterwinningen;

  • Infiltratie van regionaal oppervlaktewater dat onder invloed staat van wateraanvoer van grote rivieren, het IJsselmeer en/of RWZI-lozingen;

  • Infiltratie van gebiedseigen regionaal oppervlaktewater via watergangen;

  • Infiltratie oppervlaktewater via infiltratievijvers / infiltratieplassen die van water worden voorzien via aanvoer van gebiedseigen regionaal oppervlaktewater.

Bovenstaande heeft betrekking op oppervlaktewateren die gelegen zijn binnen de beschermingszones van grondwaterwinningen en betreft niet het infiltreren van water als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet[1] (zie kader). Het huidig grondwaterbeschermingsbeleid heeft voor deze vormen van infiltratie geen invulling. Wel blijkt uit de gebiedsdossiers, de ervaringen uit de praktijk en de resultaten van de uitvraag dat praktische handvaten benodigd zijn voor de verdere bescherming.

Actieve infiltratie van oppervlaktewater (verder buiten beschouwing in deze paragraaf)

Voor het gericht infiltreren van oppervlaktewater zoals bedoeld conform de Waterwet moet de waterkwaliteit voldoen aan de normen van het Infiltratiebesluit bodembescherming (link) en die van de KRW. Het doel van het infiltratiebesluit is het voorkomen van verontreiniging van de bodem als gevolg van infiltratie met verontreinigd oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor infiltratiewinningen moet ook voldoen aan de KRW-criteria. Voorbeelden van infiltratieprojecten zijn infiltratie in de duinen van gezuiverd rivierwater (link) en de infiltratieprojecten op de Veluwe bij Epe en Schalterberg (link).

 
  • 1 artikel 1.1 Waterwet: infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater