Stap 7: Gevoeligheidsanalyse en kadastrale vertaling

Gevoeligheidsanalyse en kadastrale vertaling: Voer een gevoeligheidsanalyse uit op de stroombaanberekeningen (van stap 3) waarbij rekening wordt gehouden met 1) de onzekerheden in de inschattingen van de geohydrologische modelparameters en 2) eventuele wijzigingen in grondwaterstromingen als gevolg van andere activiteiten in de ondiepe ondergrond (bijvoorbeeld toegenomen open WKO-systemen, (warmte)opslag, toename omliggende grondwateronttrekkingen). Bepaal vervolgens op basis van de resultaten van de stroombaanberekeningen uit stap 3 en de resultaten van de gevoeligheidsanalyse de feitelijke beschermingscontouren aan maaiveld waarbij rekening wordt gehouden met herkenbare (kadastrale) grenzen. Hierbij is het van belang dat de betrouwbaarheid van de berekeningen voldoende inzichtelijk is. Voor onderlinge afspraken tussen provincies over een uniforme aanpak wordt aanbevolen dat in een werkgroep (bijvoorbeeld in NHI-verband) hier praktische afspraken over worden gemaakt.