Stap 3: Bepaal afhankelijk van de hydrologische kwetsbaarheid de relevante beschermingszones

Bepaal afhankelijk van de hydrologische kwetsbaarheid de relevante beschermingszones voor de winning op basis van onderstaande tabel. Uitgangspunt hierbij is de vergunde of toekomstige onttrekkingshoeveelheid en puttenconfiguratie. Voor de berekeningswijzen van de zones geldt het volgende, afhankelijk van de geologische opbouw van de ondergrond bij de winning:

Figuur: Overzicht typen winningen in relatie tot ondergrond in relatie tot opbouw ondergrond (Naar https://www.waterwinst.nl/)

Freatische winning

  • Grondwaterbeschermingsgebied: Bereken een veelvoud aan stroombanen in het bepompte pakket op meerdere diepteniveaus door voorwaartse stroombaanbepaling[1]. De zonering dient op een eenduidige en betrouwbare manier te worden bepaald door de omhullende contour van alle berekende stroombanen af te leiden en te projecteren naar maaiveld. Door de berekening uit te voeren op meerdere diepteniveaus in het bepompte pakket wordt rekening gehouden met de onzekerheid in de laagopbouw van de modelberekeningen en wordt enige onzekerheidsmarge ingebouwd ten opzichte van stroombaanberekeningen alleen vanaf maaiveld.

Semi gespannen winning

    • Grondwaterbeschermingsgebied: Bereken een veelvoud aan stroombanen direct boven het bepompte pakket (rekening houdend met mogelijke niet continue aanwezigheid van scheidende lagen en/of doorsnijding van deklagen door watergangen) door voorwaartse stroombaanbepaling naar de pompfilters (horizontale en verticale verblijftijd). De zonering dient op een eenduidige en betrouwbare manier te worden bepaald door de omhullende contour van alle berekende stroombanen af te leiden en te projecteren naar maaiveld.

    • Boringsvrije zone: Bereken een veelvoud aan stroombanen in het bepompte pakket op meerdere diepteniveaus door voorwaartse stroombaanbepaling. De zonering dient op een eenduidige en betrouwbare manier te worden bepaald door de omhullende contour van alle berekende stroombanen af te leiden en te projecteren naar maaiveld.

Gespannen winning

  • Boringsvrije zone: Bereken een veelvoud aan stroombanen in het bepompte pakket op meerdere diepteniveaus door voorwaartse stroombaanbepaling. De zonering dient op een eenduidige en betrouwbare manier te worden bepaald door de omhullende contour van alle berekende stroombanen af te leiden en te projecteren naar maaiveld.

1 De stroombaanbepaling dient op landelijk eenduidige wijze te worden uitgevoerd waarbij rekening dient te worden gehouden met onzekerheden in de modelaanpak. Geadviseerd wordt om hier in een expertgroep (bijvoorbeeld in NHI-verband) detailafspraken over te maken. Aanbevolen wordt om de stroombaanbepaling te doen met een stationair model op basis van “forward-tracking” op meerdere diepteniveaus met een veelvoud aan startpunten. Met “backward tracking” bestaat het risico op voorkeurszones waardoor een inconsistent beeld kan ontstaan.