Achtergrond

In 2017 is door Vewin en IPO een verkenning opgestart om na te gaan op welke wijze de bescherming van de drinkwatervoorziening in Nederland toekomstbestendig kan worden geborgd. Naast de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) en ontwikkeling van adaptieve strategieën, maakt ook de herijking van het beschermingsbeleid onderdeel uit van de verkenning.

De eerste fase van het herijkingsonderzoek is afgerond met het rapport Herijking uitgangspunten en doelen grondwaterbeschermingsbeleid (Anantis en RHDHV, 2019). De resultaten in dat rapport vormen de basis voor de afrondende fase. In deze afrondende fase ligt de focus op de oplevering van concrete, implementeerbare adviezen gericht op de herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid.