Hydrochemische kwetsbaarheid

Een verdere verfijning van kwetsbaarheid is mogelijk door ook rekening te houden met hydrochemische kwetsbaarheid, waarbij de samenstelling van bodem en ondergrond wordt betrokken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in bodem en ondergrond.

  • Kwetsbaarheid bodem: In de bodem of specifieker de bovengrond (de bovenste 1,2 m van de bodem) vinden veel bodemchemische processen plaats. Het organisch stofgehalte en het lutumgehalte hebben een grote invloed op de processen in de bovengrond. Processen als vastlegging, omzetting en afbraak verminderen de uitspoeling van stoffen en zorgen voor een lagere kwetsbaarheid. Een zandige bodem is kwetsbaar wanneer sprake is van een beperkt organisch stofgehalte en lutumgehalte

  • Kwetsbaarheid ondergrond: Aspecten die hierin betrokken worden zijn de aanwezigheid van reactieve bestanddelen als pyriet en organische stof die bepalend zijn voor de redox-overgangen in de bodem van zuurstofhoudend naar zuurstofarm water.

Met deze kwetsbaarheden kan rekening gehouden worden bij de beoordeling van risico’s in gebiedsdossiers of bij de risicobeoordeling van activiteiten in de ondergrond.