Stap 2: Bepaal hydrologische kwetsbaarheid

Bepaal aan de hand van stroombaanberekeningen (voorwaarts berekend en startend vanaf de grondwaterstand) de reistijdverdeling van het onttrokken water (responscurve). De responscurve geeft zicht op het aandeel water met een reistijd van minder dan 25/50/100 jaar. Dit aandeel geeft een belangrijke indicatie van de hydrologische kwetsbaarheid van een winning voor verontreinigingen van functies aan maaiveld. Op basis van het aandeel water met een bepaalde maximale reistijd (bijvoorbeeld minder dan 25 jaar) wordt bepaald welke beschermingszones van toepassing dienen te zijn bij een winning (zie tabel als voorbeeld). Voor de uiteindelijke invulling van de percentages van aandelen water behorende bij de categorieën van kwetsbaarheid wordt aanbevolen deze in een landelijke expertgroep gezamenlijk vast te stellen. Afhankelijk van regionale en locatie-specifieke omstandigheden (verschillen in bodemopbouw, landgebruik) kunnen er op landelijk niveau, beargumenteerd en goed uitlegbaar, verschillen in regio's zijn.

Tabel: Indeling in hydrologische kwetsbaarheid en bijbehorende typen beschermingszones