Stap 5: Bepaal het aandeel oppervlaktewater in de totale hoeveelheid onttrokken water

Wanneer het aandeel oppervlaktewater of de kwaliteit zodanig is dat dit bepalend is of kan worden voor het aantreffen van verontreinigingen in het onttrokken water boven signaleringswaarden wordt aanbevolen om de herkomst en gehaltes van verontreinigingen in te schatten op basis van een systeemanalyse en beschikbare metingen. Op basis van deze informatie wordt aanbevolen een risicoanalyse uit te voeren van de invloed van oppervlaktewater voor de toekomstige ruwwaterkwaliteit. Op basis van deze resultaten kan overwogen worden om voor de oppervlaktewateren die een significante bijdrage hebben in het aandeel onttrokken water het beschermingsbeleid specifiek te maken door voor de oppervlaktewateren (lijn- of vlakelement) een beschermingszone oppervlaktewater toe te kennen binnen de grondwaterbeschermingszones. Binnen deze specifieke beschermingszones gelden niet zozeer aanvullende regels maar dienen als kader en procesmechanisme (binnen het waterschap) om voor het achterliggende stroomgebied met gebiedsdossiers / uitvoeringsprogramma / stroomgebiedsbeheersplannen maatregelen te nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.