Achtergrond

Het realiseren van ruimtelijke harmoniërende functies (passende functies) zou op de langere termijn een goede bescherming kunnen bieden.

Afwegingen harmoniërende functies

Harmoniërende functies worden gezien als functies die bijvoorbeeld niet belastend zijn voor het grondwater, waarbij geen schadelijke stoffen worden gebruikt en er geen risico’s van doorboren beschermende bodemlagen zijn.

Voorstel stimuleren van harmoniërende functies

In gebiedsprocessen en bijvoorbeeld in de Omgevingsvisies van provincies en gemeenten kan aandacht besteed worden aan het stimuleren van harmoniërende functies in grondwaterbeschermingszones.

Grondwatervriendelijke landbouw

Voor veel drinkwaterwinningen geldt dat ze in gebied liggen met een groot aandeel landbouwkundig gebruik.

Natuur

Sommige drinkwaterbedrijven hebben succesvol de samenwerking met natuurbeheerders opgezocht. De Natura2000 gebieden geven immers de beste garantie op duurzame veiligstelling.

(Nieuwe) woonwijken

Zo’n 15% van Nederland is bebouwd gebied: dorpen en steden, bedrijventerreinen en een dicht (spoor)wegennet: veel mensen, veel activiteiten en veel verhard oppervlak.

Recreatie

Naast recreatie in natuurgebieden binnen grondwaterbeschermingsgebieden, zijn ook andere vormen van recreatie goed te combineren, denk bijvoorbeeld aan een golfbaan of een recreatiepark.

Combinaties van functies

Verder kan er ook gedacht worden aan een combinatie van functies, zoals waterberging, natuur en recreatie. Een voorbeeld hiervan is de waterberging Dakhorst bij waterwinning Wierden (zie kader).

Voorstel scheiden van functies / Verbieden van activiteiten

Wanneer een functie niet verenigbaar is of kan worden gemaakt met de functie drinkwatervoorziening, moeten deze functies gescheiden worden. De functie drinkwater gaat niet samen met functies of activiteiten die op de Zwarte lijst staan.