Achtergrond

Het realiseren van ruimtelijke harmoniërende functies (passende functies) zou op de langere termijn een goede bescherming kunnen bieden. Of een functie harmoniërend kan zijn met de functie drinkwaterwinning is niet alleen afhankelijk van de aard van de functie en activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, maar is ook afhankelijk van de kwetsbaarheid van de bodem en ondergrond. 

REFLECT

Een methode voor de beoordeling hiervan is REFLECT. REFLECT[1] is een instrument dat in 1999 in opdracht van VEWIN is ontwikkeld om de risico’s van landgebruiksfuncties in combinatie met de kwetsbaarheid van de grondwaterwinning op de kwaliteit van grondwater kwalitatief in te schatten (zie kader). De tabellen kunnen gebruikt worden om te bezien wat harmoniërende functies zijn. REFLECT is ook bruikbaar voor ‘step forward’ beslissingen. Dan gaat ofwel de belasting omlaag, of een belastende functie wordt naar een minder kwetsbare locatie verplaatst.

Vanuit REFLECT worden de overige agrarische functies, de meeste functies gerelateerd aan wonen en bedrijfsactiviteiten en grote rivieren gezien als relatief belastende functies voor het grondwater. Natuurlijke functies, dagrecreatieve terreinen, terreinen voor openbare- en sociaal-culturele voorzieningen maar ook begraafplaatsen en oppervlaktewater als spaarbekkens en vloei- en slibvelden hebben een kleinere diffuse belasting en zijn geschikter voor functiecombinatie bij een drinkwaterwinning.

  • 1 Zie: KWR2018 043_REFLECT_BeoordelingVanDeRisicosVanLandgebruikVoorGrondwaterwinningen ImplementatieKeileemkaart_KWR_RHDHV