Natuur

Sommige drinkwaterbedrijven hebben succesvol de samenwerking met natuurbeheerders opgezocht. De Natura2000 gebieden geven immers de beste garantie op duurzame veiligstelling. Hoewel er ook spanning kan zitten tussen natuur en water doelen, zien veel natuurbeschermers de drinkwaterbedrijven als bondgenoot. Zowel de Veluwe als de duinen zijn een goed voorbeeld van samenwerking tussen drinkwater en natuur. In het pleistocene deel van Nederland vormt verdroging door de drinkwaterwinning eerder een risico voor het realiseren van de natuurdoelen. In het holocene deel van Nederland is de combinatie met natuur makkelijker te maken, omdat verdroging daar veel minder een issue is en natuurdoelen minder snel in gevaar komen.

Bron: www.waterwinst.nl

Natuurgebieden dragen relatief veel bij aan de grondwateraanvulling van de hoge zandgronden (vermoedelijk vooral voor diepere watervoerende pakketten) en deze grondwateraanvulling heeft doorgaans een (relatief) goede kwaliteit. Wel zijn er grote verschillen tussen begroeiingstypen. Zo is de grondwateraanvulling onder naaldbos lager dan onder loofbos, heide en kaal zand, terwijl naaldbos ook relatief veel stikstof en andere aerosolen uit de atmosfeer invangt. Daarom kan het stimuleringsbeleid voor natuur zich zowel richten op het versneld realiseren van nieuwe natuur, als op natuurbeheer dat mede gericht is op de omvang en kwaliteit van de grondwateraanvulling. Een voorbeeld van dit laatste is de omvorming van naaldbos naar loofbos of heide, zodat de grondwateraanvulling toeneemt en minder atmosferisch stikstof wordt ingevangen.

Behalve de relatief grote omvang en goede kwaliteit van de grondwateraanvulling onder natuur, kunnen natuurgebieden op een andere manier een ecosysteemdienst aan drinkwaterbedrijven leveren. Afhankelijk van hun omvang en geohydrologische context kunnen natuurgebieden weken of zelfs maandenlang grondwater naleveren aan hun omgeving. Dit komt omdat grondwatersystemen trager reageren, en dus langer na-ijlen op natte perioden, naarmate drainerende elementen verder van elkaar af liggen. Het realiseren van grotere aaneengesloten, extensief gedraineerde (natuur)gebieden is gunstig voor zowel drinkwater als natuur. Stimuleringsbeleid zou dus ook in kunnen houden dat drainage rond natuurgebieden wordt verminderd of natuurgebieden worden uitgebreid door het versneld realiseren van het Nationaal Natuurnetwerk.