Doelstelling

Het doel van de herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid is om de bescherming van gereserveerde en nog te reserveren grondwatervoorraden aan te laten sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends. Het verplaatsen van grondwaterwinningen is immers nauwelijks mogelijk, de grondwaterkwaliteit staat onder druk en het type bedreigingen is gediversifieerd. Het beschermingsbeleid dient ingericht te zijn op het beheersen van de risico’s van toenemende activiteit in de ondergrond (3D). Daarbij dient flexibel te kunnen worden ingespeeld op actuele en toekomstige ontwikkelingen (4D), zonder de lange termijn ambities en doelen van het beschermingsbeleid uit het oog te verliezen.

Het doel van deze opdracht is om op basis van het adagium: “beschermen om te blijven middels een doelmatig en toekomstbestendig beschermingsbeleid” te bepalen wat de gevolgen van een adaptieve benadering voor het beschermingsbeleid zouden kunnen zijn. Het gaat dus specifiek om het beschermen van – en niet om het benutten van de grondwatervoorraden. Het is daarbij niet de bedoeling om grondwaterbeschermingsbeleid ingrijpend te veranderen. Deze fase heeft tot doel om te komen tot voorstellen van opties die waterbedrijven en provincies kunnen gebruiken voor de herijking van hun eigen grondwaterbescherming, omgevingsbeleid, dan wel omgevingsverordeningen. Daarbij worden aanbevelingen gegeven voor een verdere concretisering op landelijke en regionale schaal.

Klik hier voor een uitwerking van het concept "beschermen om te blijven' en bijbehorende strategie.