Achtergrond

In 2017 is door Vewin en IPO een verkenning opgestart om na te gaan op welke wijze de bescherming van de drinkwatervoorziening in Nederland toekomstbestendig kan worden geborgd.

Doelstelling

Het doel van de herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid is om de bescherming van gereserveerde en nog te reserveren grondwatervoorraden aan te laten sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends.

Werkwijze

De gehanteerde werkwijze kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met de werkgroep vanuit Vewin en IPO, met daarbij gerichte afstemming met de achterbannen van beide organisaties.

Voorstellen voor herijking / toolkit

Dit digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid.