Afwegingen infiltratie oppervlaktewater

Met de gebiedsdossiers / uitvoeringsprogramma’s wordt in enkele regio’s invulling gegeven aan maatregelen rond het thema indirecte infiltratie van oppervlaktewater bij grondwaterwinningen. Deze maatregelen hebben betrekking op:

Inzicht watersysteem

Op basis van watersysteemanalyses in beeld krijgen van structurele lozingen en risicovolle activiteiten op oppervlaktewater in het aanvoergebied bovenstrooms van de winning. Deze inzichten kunnen aanleiding zijn om hier gericht maatregelen voor te nemen (zoals de derde trap RWZI-zuivering / medicijnresten uit water –deze heeft ook betrekking op regionale wateren).

Monitoring en agendering

Gericht op de samenhang in de monitoring rond grond- en oppervlaktewater (afstemming meetnetten waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven) voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als medicijnresten. De resultaten van de monitoring zijn van belang om middels vroegtijdige signalering (early warning) de ontwikkeling van bepaalde probleemstoffen te agenderen en toelatingsbeleid aan te scherpen.

Bronbenadering waterkwaliteit grote rivieren

Aanhaken bij maatregelen die landelijk/Europees genomen worden in het kader van de rivierdossiers (voor Maas en Rijn).