Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

Het belang van een goede vergunningverlening, toezicht en handhaving is groot. VTH op het gebied van grondwaterbescherming moet topprioriteit krijgen over de gehele linie van het beschermingsbeleid. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor het drinkwaterbelang bij vergunningverlening voor structurele lozingen/risicovolle activiteiten van infiltrerend oppervlaktewater. Ook toezicht en handhaving in beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning moet beter. VTH is daarom ook een veelgenoemd aspect waar aandacht voor wordt gevraagd in de recent opgestelde gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s.

Bij vergunningverleners zijn niet altijd voldoende kennis en tools beschikbaar om het drinkwaterbelang juist mee te nemen in de afweging voor het verlenen van een vergunning. Er moet expliciet aandacht komen voor een emissietoets en het kwalitatief- en kwantitatief effect op diep/ondiep grondwater en oppervlaktewater (infiltratie).

Er zijn veel partijen betrokken bij de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving, wat soms leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling. Daarbij speelt dat er op veel terreinen toezicht en handhaving benodigd is en er beperkt capaciteit beschikbaar is. Ook staat de positie van omgevingsdiensten soms onder druk. De invoering van de omgevingswet geeft een extra risico door de taakverschuiving en beleidsintensivering bij gemeenten en omgevingsdiensten.

VTH onderzoek waterkwaliteit

Vanuit de versnellingstafels van de Delta-aanpak Waterkwaliteit is in opdracht van de staatssecretaris een onderzoek uitgevoerd naar VTH (Berenschot, Arcadis, 29 juni 2020). Dit onderzoek was naar de waterkwaliteit in de breedte en geeft aan waar verbetering nodig is.

  • Geconcludeerd wordt dat een expliciete koppeling tussen waterkwaliteitsdoelen en de opgave voor de VTH-organisaties vaak niet scherp gelegd wordt;

  • De beleids- en uitvoeringscyclus sluiten onvoldoende op elkaar aan;

  • De taken zijn versnipperd, waarbij elke organisatie andere prioriteit geeft aan de uitvoering van de taken;

  • Ook kan de samenwerking tussen bestuursorganen worden geïntensiveerd.